VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

YÜKSEL TOPRAK GIDA HAYVANCILIK TURİZM MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) 11. MADDE uyarınca haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

“ŞİRKET” olarak Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanmasını kurumun hayati süreçlerinden biri olarak kabul etmekteyiz. Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında, bilgilerinizi nasıl kullandığımızı, güvenliğinizi nasıl sağladığımızı ve gizliliğinizi nasıl koruyabileceğinizi açık bir şekilde bilmeniz bizim için önem arz etmektedir. Bu nedenle, Gizlilik Politikamızı zaman ayırıp dikkatli bir şekilde okumanızı önemle rica ederiz.

2. KVKK ‘nın 13. Maddesi gereğince Başvuru Formunun İletim Yolları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla ve İadeli Taahhütlü posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

3. Başvuru Yöntemi

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurması)

Başvuru Sahibi, kimliğini tespit edici belgeler ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış Başvuru Formu çıktısı ile birlikte “Akkent Mah. Çevre Yolu Üzeri No:192 Merkez/Çorum” adresine bizzat başvurabilir.

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru (Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması)

yukseltoprakgida@hs01.kep.tr e-posta adresine başvuru yapılabilir.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Mobil İmza ile başvurması

yukseltoprakgida@hs01.kep.tr e-posta adresine başvuru yapılabilir.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi

yukseltoprakgida@hs01.kep.tr e-posta adresine başvuru yapılabilir.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

İşbu başvuru formu, şirketimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa YÜKSEL TOPRAK GIDA HAYVANCILIK TURİZM MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için “ŞİRKET” evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde “ŞİRKET”, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.