AYDINLATMA METNİ

YÜKSEL TOPRAK GIDA HAYVANCILIK TURİZM MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz, bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YÜKSEL TOPRAK GIDA HAYVANCILIK TURİZM MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. (“ŞİRKET” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

“ŞİRKET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz ziyaretçilerimiz, üyelerimiz ve müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.2. Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları

Kişisel Veriler (özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi, Web siteni kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, Üyelik Hesap Bilgisi

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler.

Müşteri işlem Bilgisi

Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi

Finans Bilgisi

Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları.

Diğer

Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgileri

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri İşlem Bilgisi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
 • Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

 • Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi Mali kayıtların denetlenmesi

İş ortağı(mali müşavir)

 • Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması

İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)

 • Sigorta İşlemlerinin Takibi

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, tur şirketi, Nakliye Şirketi )

 • Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

Kargo ve Lojistik Firmalarıyla

 • Ürün teslimatlarının ve iadelerinin gerçekleştirilmesi

Hissedarlar

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)

 • Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları

Özel Hukuk Tüzel Kişisi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir

Şirkete ve yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdiğiniz bilgilerden, mağazalar ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaret ve içerik incelemelerinizden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinizden, Şirket ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (fiziki ve sanal/dijital) üye/kullanıcı/müşteri işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemlerim ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz “ŞİRKET” siz Ziyaretçimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.yukselkiremit.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET” imize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.yukselkiremit.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e-posta adresimize iletebilirsiniz.

YÜKSEL TOPRAK GIDA HAYVANCILIK TURİZM MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: Ak Kent Mah. Çevre Yolu Bulvarı No: 192 / MERKEZ ÇORUM

Telefon: +90.364 225 01 38 – 39

Gsm: 0533 772 35 27

E-Posta: yukselkiremit@hotmail.com

Web Adresi: www.yukselkiremit.com

download icons Kamera Kayıtları Ön Aydınlatma Metni İndir