AYDINLATMA METNİ

YÜKSEL TOPRAK GIDA HAYVANCILIK TURİZM MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Ziyaretçimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz, İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YÜKSEL TOPRAK GIDA HAYVANCILIK TURİZM MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. (“ŞİRKET” veya “YÜKSEL KİREMİT” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. “YÜKSEL KİREMİT” e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1. Faaliyetlerimiz kapsamında Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

1.1. Çalışan Adaylarından;

1.2. Çalışanlardan;

1.3. Müşterilerden;

1.4. Ziyaretçilerden;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Hukuksal /Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi /Denetimi, İnsan Kaynakları Operasyonları Yönetimi Kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam Ve Özlük Yönetimi,İş Faaliyetlerin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sigorta İşlemlerinin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep /Şikayetlerin Takibi, Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında, Ücret Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi /Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi amaçları doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda kategorizasyonu yapılan ve işleme amaçları belirtilen kişisel verilerinizi; Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize (Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla), Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz, Kanunlardan ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz), Avukatlar, Danışmanlar, OSGB, İSG Firmaları, Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri (İş Faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve kanundan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi), Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle (Teyitleşmek) amaçlarıyla aktarabilmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “YÜKSEL KİREMİT” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca başvuru formunun doldurulması yöntemi ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı (www.yukselkiremit.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “YÜKSEL KİREMİT” e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için şirketin web adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen yazışma/iletişim veya e- posta adreslerimize iletebilirsiniz.

Firma

YÜKSEL TOPRAK GIDA HAYVANCILIK TURİZM MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

Mersis No

0995 0127 0400 0018

Adres

Akkent Mah. Çevre Yolu Üzeri No:192 Merkez/Çorum

Telefon/faks:

+90 364 225 01 38/39 & 225 01 40

Kep Adresi:

yukseltoprakgida@hs01.kep.tr

E-posta Adresi:

info@yukselkiremit.com

Web Adresi:

www.yukselkiremit.com